Avís Legal

1. Objecte

El titular d'aquesta plana web és Enric Portell Masagué, amb domicili social a Barcelona i e-mail infojoieriacoral.com, amb CIF 46.685.431-P. Joieria Coral és una empresa dedicada a al venda d'articles de joieria i rellotgeria. Aquesta nota legal conté les condicions que regulen l'ús i accés al lloc http//www.joieriacoral.com (d'ara endavant web o Joieria Coral) i les responsabilitzats derivades de la seva utilització.

La mera utilització de la web, a qui faci ús d'ella, la condició d'usuari, qui declara conèixer i acceptar sense cap reserva ni excepció totes i cadascuna de les condicions generals que s'exposen en aquest document.

A traves de www.joieriacoral.com es facilitarà als usuaris la possibilitat d'accedir als continguts, serveis i altres informacions referent s al objecte social d'aquesta entitat. Les presents condicions generals constitueixen integrament els acords entre les parts en lo referent a les transaccions "online" de compravenda entre Joieria Coral i els seus clients.

Les presents condicions generals es resoldrien automàticament per l'extinció de l'empresa Joieria Coral o per la presentació de sol•licituds de fallida (voluntària o necessària, declaració de suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de bens a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de l'entitat, petició de quita o espera, etc…

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, total o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia només afectarà a la clàusula en qüestió, subsistint les condicions generals en totes les demés i tenint a la clàusula afectada com a no posada.

Joieria Coral posa a disposició dels seus clients el número de telèfon 934248171 i l'adreça de correu electrònic infojoieriacoral.com per a que puguin plantejar qualsevol dubte.

2. Contingut

Joieria Coral no és responsable dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal per persones o entitats alienes a la empresa, ni respondrà de l'ús que l'Usuari faci d'aquesta informació.

3. Drets de la propietat intel•lectual i industrial

La totalitat d'aquesta pàgina web: descripció de productes, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació del seu contingut es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel•lectual i industrial. En cap cas l'accés a aquesta pàgina implica a cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre la propietat intel•lectual i industrial. La reproducció (excepte la descàrrega temporal de la pàgina web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de d'informació continguda en aquesta web que no hagi sigut expressament autoritzada pel titular, queden prohibits. L'usuari està obligat a utilitzar els continguts de forma diligent, correcte i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de la Joieria Coral o dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que es pogueren incloure en els continguts. Tanmateix l'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts i, en particular , l'informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol forma aquesta informació. www.joieriacoral.com és un domini registrat per Enric Portell Masagué. El domini de www.joieriacoral.com no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin d'Enric Portell Masagué, de forma que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit del mateix.

4. Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

Les dades identificatives i personals proporcionades dins la present pàgina web, via formulari o via e-mail, son confidencials i formaran part dels fitxers titularitat de la Joieria Coral. L'objectiu dels fitxers és proporcionar l'informació sol•licitada dels nostres productes a traves de la nostra web. Al mateix temps els usuaris autoritzen a la Joieria Coral a enviar-los informació comercial de les novetats en l'àmbit dels serveis prestats per la mateixa. Aquesta comunicació comercial s'identificarà mitjançant la paraula PUBLICITAT al començament de cada missatge enviat via correu electrònic. En el suposat cas de que no desitgin rebre aquesta informació n'hi haurà prou amb notificar-ho via e-mail a infojoieriacoral.com en qualsevol moment.

Les dades introduïdes en els formularis per l'usuari hauran de ser dades veritables, exactes, completes i actuals. En cas de que la persona que entri les dades sigui diferent de la que es vagi a a declarar com a usuari, s'entendrà que té el consentiment exprés de l'usuari per fer-ho i que aquest ens atorga autorització per a realitzar el tractament anteriorment descrit. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la complementació del formulari amb dades falses, inexactes, incomplertes o no actualitzades. EL responsables del fitxer es compromet a complir l'obligació de secret respecte de les del contingut en el fitxer. Tanmateix, el titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació de les seves dades emmagatzemades en la base de dades de la Joieria Coral. Aquest drets podran ser exercitats a través de l'adreça de correu electrònic infojoieriacoral.com. La Joieria Coral es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat i de protecció de dades com a conseqüència d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, des d'on podrà tenir accés a la política actual en la matèria de confidencialitat i protecció de dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en que ha accedit a la web.

5. Fur i Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Ambdues parts se sotmeten als tribunals que corresponguin en ordre a l'establert a la normativa vigent.